0
ستاسو درجه
رتبو
48th ، دا میاشتنی 2.5K لیدونه لري
د بدیل
동아리، ډرامه کوینز، تیاتر ټولنه
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا