3.6
ستاسو درجه
درجه
ميرمنې له اوسط 3.6 / 5 بهر 18
رتبو
8th ، دا میاشتنی 3.6K لیدونه لري
د بدیل
اوسمهال کول
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا