0
ستاسو درجه
رتبو
N / A ، دا 207 لیدونه لري
د بدیل
اوسمهال کول
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا