0
ستاسو درجه
رتبو
N/A ، دا 507 میاشتني لیدونه لري
د بدیل
اوسمهال کول
لیکوال
هنرمند
ډول (ډولونه)
ډول
مینهوا