0
ستاسو درجه
رتبو
N/A ، دا 678 میاشتني لیدونه لري
د بدیل
اوسمهال کول
لیکوال
اوسمهال کول
هنرمند
اوسمهال کول
ډول (ډولونه)
ډول
اوسمهال کول