مینهوا

هر څه راسره موافق دي

0
124 د مارچ په 7، 2022
123 د مارچ په 7، 2022

د یوې خامې ودانۍ خاوند

0
36 د مارچ په 7، 2022
35 د مارچ په 7، 2022

د شپې پاچا سیونګ ګوی نوم را

5
22 د مارچ په 7، 2022
21 د مارچ په 7، 2022

لوړ خام

3
16 د مارچ په 7، 2022
15 د مارچ په 7، 2022

یوه اوه کلنه ملګرې خامه

0
38 د مارچ په 7، 2022
37 د مارچ په 7، 2022

د ښځو ولسمشر خام

0
17 د مارچ په 7، 2022
16 د مارچ په 7، 2022